فعالیت اجرایی
  • سرپرست گروه آموزش و منابع انسانی مجتمع دانشگاهی مدیریت و مهندسی صنایع، ۱۳۸۲/۰۳/۲۰، ۱۳۸۶/۰۴/۰۱، ایران، تهران
  • معاون پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری، ۱۳۸۸/۰۲/۰۶، ایران، تهران
  • معاون دانشکده حسابداری و مدیریت، ۱۳۸۸/۰۲/۱۶، ایران، تهران
  • عضو شورای تحصیلات تکمیلی، ۱۳۸۸/۰۲/۱۶، ایران، تهران
  • عضو کمیته کارآفرینی، ۱۳۸۸/۰۳/۱۷، ایران، تهران
  • معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری، ۱۳۹۱/۱۲/۰۶، ایران، تهران
  • مدیر گروه مدیریت دولتی، ۱۳۸۹/۰۷/۰۱، ۱۳۹۰/۰۶/۳۱، ایران، تهران
  • عضو کمیته ارتقاء دانشکده، ایران، تهران