تحصیلات

 دكتري مديريت منابع انساني از دانشگاه علامه طباطبایی

 

تحصیلات
  • مشاوره منابع انسانی شرکت مپنا۱۳۹۲
  • مشاور پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، ۱۳۹۱
  • کارشناس ارشد بخش اجرایی و پژوهشی منابع انسانی، شرکت ملی نفت ایران، ۱۳۹۰
  • مشاور سازمان مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران ۱۳۹۹-۱۳۸۹
  • مشاور سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، ۱۳۸۳-۱۳۸۱
  • مشاور منابع انسانی و آموزشی شرکت ساپکو،۱۳۸۲-۱۳۸۰