سوابق اجرایی

مدیر فناوری و ارتباط با صنعت دانشکده مدیریت و اقتصاد